L’esquema de les fases de treball associades al procés de redacció del Pla estratègic es mostren a continuació:

0. Organització prèvia

  • Definició del marc de cooperació i creació de la Comissió de Seguiment com a estructura que te per objectiu l’organització i seguiment del procés de redacció del Pla i vetllar per al seu impuls.
  • Definició del pla de comunicació, amb l’objectiu d’estimular i facilitar la participació de les entitats i agents del territori i informar-los sobre els avanços del procés.

1. Diagnosi socioeconòmica

  • Síntesi, tractament i anàlisi de dades estadístiques i documentals existents sobre la comarca.
  • Realització d’entrevistes semiestructurades a agents socioeconòmics clau.

2. Definició de l’escenari de futur i de les línies estratègiques

  • Identificació de l’objectiu central de l’estratègia, les línies estratègiques o d’actuació i els seus objectius específics.

3. Pla d’acció

  • Concreció dels programes prioritaris que es duran a terme per assolir l’objectiu i les línies estratègiques. Els programes inclouen els projectes o accions que cal realitzar a curt, mig i llarg termini, així com els indicadors que permetin mesurar i avaluar la consecució dels objectius específics.

4. Pla de seguiment

  • Implementació de les accions previstes en el pla d’acció mitjançant la creació d’un grup d’impuls amb la cooperació público-privada.